„FUNDACJA KS. JÓZEFA BIELAKA”

STATUT

Sporządzony przez Fundatora w dniu 28 września 2015 w Witnicy.

Fundacja pod nazwą „Fundacja ks. Józefa Bielaka” została ustanowiona przez Parafię pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Witnicy, reprezentowaną przez jej proboszcza, ks. dra Ryszarda Tomczaka, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 1

1.      Fundacja nosi nazwę „Fundacja ks. Józefa Bielaka”.

2.      Fundatorem Fundacji jest Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Witnicy, ul, Gorzowska 2, Województwo Lubuskie.

3.      Siedzibą Fundacji jest miejscowość Witnica (66-460), ul. Gorzowska 2, Województwo Lubuskie.

4.      Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

5.      Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

Fundacja może używać kwadratowej lub okrągłej pieczęci ze wskazaniem nazwy Fundacji, jej adresu oraz znaku graficznego.

§ 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4

1.      Celem Fundacji jest:

1)      Rewitalizacja obiektów kościelnych w Witnicy (kościoła parafialnego, terenu przykościelnego, plebanii i ogrodu przy ul. Gorzowskiej 2), domu parafialnego (ul. Wolności 1), kościoła filialnego przy ul. Wiosny Ludów nr 26 wraz z otoczeniem), kościołów filialnych wraz z otoczeniem (w Mosinie, w Dzieduszycach Starych, w Białczu).

2)      Wspieranie organizacyjne i finansowe działań mających na celu ochronę i renowację obiektów zabytkowych parafii.

3)      Wspieranie działań na rzecz zachowania obiektów oraz pielęgnacji zieleni na terenach należących do parafii.

4)      Upowszechnienie wiedzy o historii Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Witnicy.

5)      Popieranie badań naukowych na temat obiektów znajdujących się na terenie parafii.

6)      Uatrakcyjnienie i ożywienie turystyczne kompleksów należących do parafii w Witnicy.

2.      Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

1)      Organizowanie i wspieranie finansowe prac remontowo-konserwatorskich obiektów parafialnych.

2)      Organizowanie i wspieranie finansowe prac inwestycyjnych obiektów infrastruktury obiektów parafialnych.

3)      Wspieranie działań zmierzających do uatrakcyjnienia turystycznego kompleksów parafialnych.

4)      Wydawanie publikacji książkowych, folderów, zeszytów naukowych, w tym także publikacji elektronicznych.

5)      Organizowanie konferencji, seminariów naukowych i popularnonaukowych.

6)      Realizowanie projektów finansowych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa lub innych źródeł zewnętrznych.

7)      Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami środowisk akademickich i naukowych, służących nawiązywaniu współpracy na rzecz realizacji celów statutowych oraz wymiany informacji.

8)      Tworzenie i prowadzenie programów informacyjnych służących krzewieniu wiedzy w różnych kręgach społecznych na tematy związane z celami statutowymi.

9)      Występowanie do organów władzy państwowej i samorządowej w sprawach związanych z celami statutowymi.

10)  Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów statutowych.

§ 5

1.      Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1. 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację, w toku jej działania.

2.      Składnikami majątku Fundacji są również nieruchomości i ruchomości nabywane przez Fundację oraz środki finansowe.

3.      Fundacja może przyjmować rzeczowe oraz finansowe darowizny, zapisy, spadki, dotacje, subwencje, a także – za wyraźną zgodą Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego – może zaciągnąć pożyczki oraz kredyty na działalność statutową.

4.      Fundacja może również czerpać środki finansowe z dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych oraz dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz innych wpływów.

§ 6

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 7

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

§ 8

1.      Zarząd Fundacji jest dwuosobowy. W skład Zarządu Fundacji wchodzi Prezes i Wiceprezes Zarządu.

2.      Zarząd Fundacji jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych, składania oświadczeń woli oraz podpisywania dokumentów w imieniu i na rzecz Fundacji. Te akty prawne muszą być podpisane przez Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

3.      Zadaniem Zarządu Fundacji jest podejmowanie wszelkich czynności mających na celu należyte prowadzenie działalności Fundacji. W szczególności Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz, zarządza majątkiem Fundacji, uchwala roczne i wieloletnie programy działalności Fundacji.

4.      Fundator może odwołać Prezesa i Wiceprezesa Fundacji, bez podania przyczyny odwołania.

§ 9

1.      W skład Rady Fundacji Fundator powołuje – na czas nieoznaczony – osoby szczególnie zasłużone dla integracji lokalnej, wystawiając im dokument nominacji.

2.      Na czele Rady Fundacji stoi jej Przewodniczący, wyznaczony przez Fundatora.

3.      Rada zbiera się przynajmniej raz w roku.

4.      Rada jest uprawniona do występowania z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji oraz do wyrażania opinii w sprawach przedłożonych przez jej Zarząd.

5.      Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków Rady.

6.      Fundator może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i każdego członka Rady Fundacji, bez podania przyczyny odwołania.

§ 10

Fundacja nie tworzy oddziałów, ani innych struktur wewnętrznych.

                                                                       § 11

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje każdorazowy Biskup Zielonogórsko- Gorzowski oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 12

Wszelkich zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator, a zatwierdza Biskup Zielonogórsko-Gorzowski.

§ 13

W razie likwidacji Fundacji, cały pozostawiony majątek, staje się własnością Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.