SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu” (KPK kan. 1055, 1). Małżeństwo więc nie jest tylko instytucją ludzką, ale także Boską. Od samego początku Bóg ustanowił wspólnotę małżeńską jako nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety, w którym obojga oddają się i wzajemnie przyjmują.

W parafii w Witnicy duszpasterze zabiegali o to, aby narzeczeni jak najlepiej przygotowali się do sakramentu małżeństwa. Przed ślubem organizowali kursy przygotowujące ich do życia w rodzinie. Na zakończenie przygotowania do małżeństwa odbywał się egzamin.

Pierwszy taki egzamin odbył się w dniu przyjazdu ks. Józefa Bielaka do Witnicy (15 września 1945 r.). Do egzaminu pierwsi przystąpili wówczas: Franciszek Krajewski z zawodu betoniarz z Sabiną Zalewską oraz Walenty Bejl z zawodu ślusarz z Henryką Gawrońską. Ślub pierwszej pary odbył się 29 września 1945 r. i był to pierwszy ślub kościelny – pobłogosławiony przez ks. Bielaka – w historii katolickiej parafii w Witnicy.

Rekordowym okresem zawierania związków małżeńskich były lata 1946-48. W 1946 r. związek małżeński zawarło 99 par, rok później 95, a w 1948 r. przed ołtarzem stanęło 87 par (ArMałż I). Od 1968 r. zauważalny jest wzrost liczby ślubów zawieranych w kościele (ponad 80 ślubów); można tłumaczyć to wyżem demograficznym powstałym po zakończeniu II wojny światowej. Poważny wzrost dostrzega się także w latach siedemdziesiątych (od 60 do 80 ślubów), w tzw. epoce „gierkowej”(ArMałż II).

Od 2000 roku spada systematycznie liczba zawieranych małżeństw (w 2000 r. – 33, 2014 r. – 17, 2015 – 26) [ArMałż III]. Socjologowie tłumaczą to zjawisko spadkiem liczebności dzieci w rodzinach oraz ujemnym przyrostem naturalnym. Wydaje się, że źródłem spadku zawieranych małżeństw jest – trudno wytłumaczalna – decyzja odkładania ślubu na przyszłość, aby „lepiej się poznać”.

Ciekawym wydaje się być fakt, że około 30% par zgłaszających się do kancelarii parafialnej, pracuje i mieszka za granicą. Może sentyment do domu rodzinnego i pięknej ziemi witnickiej, stoi u źródeł ich decyzji ślubowania przed Bogiem w kościele parafialnym?

Zgodnie z zaleceniem Biskupa Wilhelma Pluty, i jego następców, przygotowanie do małżeństwa trwa co najmniej trzy miesiące. W tym czasie narzeczeni przed ślubem odbywają w kancelarii parafialnej trzy spotkania. Parafia organizuje kursy przedmałżeńskie, które gromadzą dziesiątki kursantów. Obowiązkiem każdej pary przed ślubem jest uczestnictwo w poradni przedmałżeńskiej (3 spotkania).

Poradnictwo rodzinne w witnickiej parafii prowadziły doradczynie: Stefania Wójcik, Małgorzata Czechowska, Teresa Warzecha, Czesława Łukieńczuk, Zofia Wojtasik, Monika Sudoł, Teresa Baran, Teresa Kędzior. Obecnie poradnię przedmałżeńską prowadzi Jolanta Skolasińska. Poradnia czynna jest w piątki w godz. 19.00-20.00 (ArPers).

 

Kilka praktycznych informacji:

 

 

1. Termin ślubu można rezerwować od sierpnia na kolejny rok kalendarzowy.

 

2. Pary zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej na trzy i pół miesiąca przed planowanym terminem ślubu z następującymi dokumentami:

 

ważne dowody osobiste;

 

świadectwa Chrztu Świętego (jeśli chrzest został przyjęty w parafii innej niż parafia ślubu, świadectwo nie może być wydane wcześniej niż pół roku wstecz);

 

świadectwa ze szkoły ponadgimnazjalnej z oceną z nauki religii;

 

zaświadczenia z kursu przedmałżeńskiego;

 

zgodę na zawarcie ślubu (jeśli narzeczeni nie mieszkają w parafii, w której zostanie zawarte małżeństwo).

 

3. W czasie pierwszego spotkania narzeczeni (jeśli są z innej parafii, niż parafia ślubu) otrzymują druk zapowiedzi przedślubnych, który jak najszybciej należy przekazać do księdza z parafii zamieszkania i w odpowiednim czasie zwrócić.

 

4. Ponadto narzeczeni są zobowiązani do odbycia trzech spotkań w Poradni Życia Rodzinnego (należy umówić je z Panią Konsultantką).

 

5. Narzeczeni powinni również jak najszybciej po pierwszej wizycie uzgodnić termin ślubu z Panem Organistą i Panem Kościelnym, a także zorganizować (ewentualnie w porozumieniu z innymi parami, które ślub mają tego samego dnia – numer telefonu otrzymują od księdza) odpowiednią dekorację kościoła.

 

6. Na drugie spotkanie z księdzem w Kancelarii narzeczeni przynoszą oprócz zapowiedzi z adnotacją wygłoszenia, potwierdzenia odbycia spotkań w Poradni, również druk zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (jeśli zawarcie małżeństwa będzie miało formę konkordatową; w innym przypadku, przy wcześniejszym zawarciu małżeństwa cywilnego, oryginał aktu zawarcia tego małżeństwa). W czasie tego spotkania narzeczeni podają również dane świadków (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania). Ewentualne Inne zasady dotyczące tego spotkania muszą być ustalone z księdzem.

 

7. W czasie pierwszego spotkania w Kancelarii narzeczeni otrzymują kartki do spowiedzi, które stanowią część dokumentacji przygotowania do Sakramentu Małżeństwa. Obowiązują dwie spowiedzi przedślubne w przypadku narzeczonych, którzy nie mieszkają ze sobą (jedna na początku przygotowania, druga w przeddzień ślubu). W innym przypadku odbywa się tylko jedna spowiedź w przeddzień ślubu.

 

8. W dniu ślubu narzeczeni przybywają do kościoła na 10 minut przed ceremonią. Świadek przynosi do zakrystii obrączki i kartki od spowiedzi.

 

9. Według tradycji z okazji ślubu narzeczeni składają ofiarę. Nie jest ona zapłatą za usługę, ale datkiem złożonym na utrzymanie kościoła i parafii.