Rada Parafialna- kadencja 2023 – 2027

 

 1.   ks.MICHAŁ SZOT
 2.   ks.MARIUSZ WYSAKOWSKI
 3.   JAROSŁAW BŁAŻKÓW
 4.   ROBERT BURZYŃSKI
 5.   LUDWIKA CHMIELEWSKA
 6.   MARIA DOMBEK
 7.   IRENA FABIAŃCZUK
 8.   BARBARA HOŁUBOWSKA
 9.   EWA JANOWICZ
 10.   JAN JANOWICZ
 11.   DOROTA JELIŃSKA
 12.   JAKUB KACZMAREK
 13.   MARIA KLIMEK
 14.   PAWEŁ KOŁODZIEJCZYK
 15.   LILIANNA KUDERA
 16.   HENRYKA ŁUKIEŃCZUK
 17.   ZOFIA MARGOL
 18.   BOGUMIŁA MROCZEK
 19.   JOANNA NITECKA
 20.   MARLENA NOWAK
 21.   ZBIGNIEW MAZUR
 22.   DANUTA MAZUREK
 23.   ZBIGNIEW PIKAUS
 24.   WIESŁAW SZATKOWSKI
 25.   ANNA WÓJCIK
 26.   ANTONINA ZABROCKA

 

WITNICA, 01 PAŹDZIERNIKA 2023r.                   DR PRAŁAT RYSZARD TOMCZAK,  PROBOSZCZ

 

RADA PARAFIALNA … TROCHĘ INFORMACJI:

  Podstawową komórką społeczną organizacji Kościoła jest parafia. Zgodnie z nauką Soboru Watykańskiego II parafia nie jest tylko jednostką organizacyjną, ale także wspólnotą, w której wszyscy członkowie odpowiedzialni są za misję Kościoła. Stąd Dekret o apostolstwie świeckich zaleca, by w parafiach powstawały ciała doradcze, mające na celu uświęcenie, działalności charytatywnej i społecznej (DA 26).

Wprowadzając w życie wskazania Wat. II, Komisja Episkopatu Polski opracowała Dyrektorium, w którym zaleca: „W każdej parafii powinna powstać rada parafialna (…) W skład rady, obok duchowieństwa, należy powołać gorliwych i wybitnych ludzi świeckich”. Kodeks Prawa Kanonicznego wyszczególnia radę duszpasterską (kan. 536, par. 1) i radę gospodarczą (kan. 537); w rozumieniu Dyrektorium rada parafialna spełnia funkcje obu rad wymienionych przez KPK. Statut rady parafialnej przedstawia się następująco:

1. Rada parafialna jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii, nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.

2. Rada parafialna pomaga w realizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolstwa w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających przemiany społeczno-kulturalne.

3. W skład rady parafialnej (RP) wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowani przez proboszcza oraz wybrani przez parafian.

4. Członkami RP mogą być tylko praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych postaw moralnych.

5. Z urzędu do RP należą:

– Proboszcz witnickiej parafii, pełniący równocześnie przewodniczącego RP.

– Księża wikariusze pracujący obecnie w witnickiej parafii.

– Delegat (katecheci, organista, kościelny) osób zatrudnionych w parafii.

Z mianowania proboszcza (4 osoby) do RP należą:

– Przedstawiciele ruchów, wspólnot parafialnych, stowarzyszeń działających w parafii.

– Przedstawiciel młodzieży.
Z wyboru przez parafian:W wolnych wyborach parafianie wybierają swoich przedstawicieli. W Witnicy do RP wybiera się 9 przedstawicieli – większością głosów. Na poszczególnych filiach – po dwóch przedstawicieli wybranych większością głosów. W miejscowościach, w których nie ma kościoła (Białczyk, Mościczki wraz z Kolonią Mościczki, Nowe Dzieduszyce wraz z Sosnami), wybiera się po jednym przedstawicielu. Głosują pełnoletni parafianie (skończonych 18 lat).

6. Zastępca przewodniczącego RP zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu RP większością głosów. Jest nim osoba świecka. Podobnie zostaje wybrany sekretarz RP, który spisuje sprawozdanie z obrad.

7. Na ręce proboszcza członkowie RP składają przyrzeczenie wierności wykonywaniu swego urzędu.

8. Częstotliwość zwoływania RP uzależnione jest od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Zebrania takie zwołuje proboszcz. Mogą być zebrania nadzwyczajne, kiedy połowa członków na piśmie złoży takie życzenie.

9. Ze względu na doradczy charakter RP w przypadku rozbieżności zdań między proboszczem a członkami RP, sprawę rozstrzyga proboszcz, któremu towarzyszy urzędowa odpowiedzialność na całą parafię.

10. Kadencja RP trwa 4 lata. Członkowie RP mają możliwość wcześniejszej rezygnacji z członkostwa.

11. W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów wobec poszczególnych członków RP mogą zostać wykluczeni z rady, jeśli taki wniosek uzyska 2/3 głosów, obecnych podczas posiedzenia rady.

12. W przypadku śmierci, wyjazdu czy zmiany miejsca zamieszkania członka RP pochodzącego z wyboru dłużej niż 6 miesięcy, członkowie RP mogą wybrać zwykłą większością głosów nowego członka RP.

13. W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka RP pochodzącego z nominacji, na jego miejsce proboszcz może mianować nowego członka RP.

14. W przypadku zmiany urzędowych członków RP, kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu. Rada parafialna urzęduje dalej, mimo zmian na stanowiskach proboszcza lub wikariuszy. – Kadencji nie przerywa śmierć proboszcza. – Nowy proboszcz, po sześciu miesiącach od dnia objęcia parafii, może zarządzić nowe wybory do RP. – Decyzję o rozwiązaniu RP może podjąć jedynie biskup diecezjalny.

15. Treść posiedzeń RP jest tajny, chyba, że inaczej określi to przewodniczący. 16. Maksymalnie długość uczestnictwa w RP trwa trzy kadencje (tj. 12 lat).