BIERZMOWANIE

Sakrament bierzmowania, wraz z chrztem i Eucharystią, stanowi „sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego”; należy koniecznie go przyjąć jako dopełnienie łaski chrztu św.

Sobór Watykański II podkreśla, że „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”(Wat. II. „Lumen gentium” nr 11).

Szafarzem bierzmowania jest biskup ordynariusz. Może też być nim inny biskup lub nadzwyczajny szafarz, a więc kapłan wyznaczony przez biskupa ordynariusza. W niebezpieczeństwie śmierci wiernego, każdy kapłan może udzielić mu bierzmowania, by – jak mówi KKK – żadne z dzieci Kościoła „nie odchodziło z tego świata nie ubogacone Duchem Świętym i darem pełni Chrystusa” (nr 1314).

Po wojnie, sakrament bierzmowania, udzielany był przez biskupa podczas wizytacji kanonicznej. Jednak trudna sytuacja duszpasterska uniemożliwiała zbyt częste wizyty biskupa na parafii, a tym samym udzielanie bierzmowania. Sytuacja się zmieniła po podziale diecezji w 1972 r. Biskupi obejmowali mniejszy teren obsługą pastoralną, stąd wizytacje i bierzmowania mogły odbywać się częściej. Pierwszy w powojennej historii Witnicy sakrament bierzmowania udzielił 8 października 1950 r. ks. dr Edmund Nowicki, Administrator Gorzowski; do bierzmowania przystąpiło 1.151 osób. Była to, w historii parafii, największa liczba bierzmowanych.

Wśród bierzmowanych byli głównie repatrianci ze Wschodu, którzy nie mieli możliwości przyjęcia tego sakramentu na zamieszkałych wcześniej terenach. Cztery lata później sakrament bierzmowanie przyjęło z rąk ks. Zygmunta Szelążka, Ordynariusza Gorzowskiego – 289 osób (ArBierz I).

Najczęstszymi szafarzami sakramentu bierzmowania w Witnicy byli Biskupi: Adam Dyczkowski i Paweł Socha – 7 razy. Pięć razy udzielał tego sakramentu Biskup-Sługa Boży Wilhelm Pluta, natomiast trzy razy: Biskupi: Stefan Regmunt i Edward Dajczak. Po jednym razie udzielali bierzmowania: Ks. Edward Nowicki, Ks. Zygmunt Szelążek, Bp Ignacy Jeż, Bp Jerzy Stroba oraz Bp Józef Rozwadowski. Ostatnie bierzmowanie, z kolei 30-te, udzielił Biskup Paweł Socha podczas Mszy św. odpustowej ku czci MB Nieustającej Pomocy (27 czerwca 2015 r.); do sakramentu bierzmowania przystąpiły 122 osoby (ArBierz II).

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych bierzmowanie odbywało się w okresie cztero-pięcioletnim, natomiast od 2000 roku cykl przyjmowania tego sakramentu skrócił się do dwóch, (trzech) lat. W początkowych latach do bierzmowania przystępowała młodzież z VII/VIII klasy szkoły podstawowej.

W wyniku reformy szkolnictwa i utworzeniu gimnazjów, do sakramentu bierzmowania dopuszczano młodzież z trzeciej klasy gimnazjum. Początkowo młodzież była przygotowywana w salkach przykościelnych, natomiast od 1990 r. przygotowanie koncentrowało się na lekcjach katechezy w szkole, a uzupełniano je katechezami w salkach lub w kościele oraz spotkaniami w grupach domowych. Cykl przygotowania do sakramentu bierzmowania trwa około trzy lata i kończy się egzaminem. Od początku istnienia parafii, do sakramentu bierzmowania przystąpiły 7.584 osoby.